1490
ستاد فوریتهای سلامت محیط 

شهروند گرامی   :

حفظ وارتقاء سلامت جامعه تنها از طریق مشارکت فعال شما بدست می آید .
در صورت مشاهده موارد ذیل با ما تماس بگیرید   :

عدم رعایت بهداشت محیط اماکن عمومی ، مراکز تهیه ،توزیع وفروش مواد غذایی .

عرضه وفروش مواد غذایی فاسد وتاریخ گذشته  .

نامناسب بودن بهداشت فردی و نظافت عمومی محیط کار و وسایل و لوازم کار .

وسایر تخلفات در زمینه بهداشت محیط  .


 

واحد بهداشت محیط شهرستان خمین