کارکنان و رابطین دبیرخانه هیات امنا

سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه (محمدرضا عطیفه) [سرپرست دبیرخانه هیات امناء دانشکده]

کارشناس (فاطمه کرمانی) [رابط معاونت توسعه]

کارشناس (نرگس رحیمی) [رابط معاونت بهداشت دانشکده]

کارشناس (محمد تیرانی) [رابط معاونت درمان دانشکده]

کارشناس (اعظم  سلیمانی) [رابط معاونت آموزشی،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده]