وظایف هسته گزینش

ماده 10 قانون گزینش - هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیات مرکزی به عهده دارند :
1- اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش
2- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال
3- تایید صلاحیت کارکنان هسته گزینش
4- رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر
 
تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش: گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روز مزد ، قراردادی ، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون (قانون گزینش) و برطبق دستوالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می گردد ، خواهد بود ولی در هرصورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود . در غیر این صورت هر گونه پرداخت وجه غیر قانونی است.
 
 تبصره  ماده 15  آئین نامه اجرایی گزینش : آرائ صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صوت تنفیذ هیات مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هیات می تواند اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید .