هفته سلامت

      
           یک عمر سلامت ، با خود مراقبتی                                       آلبوم تصاویر                                        
         بسته آموزشی خود مراقبتی                                                                                              
فایلها
cancer-10ravesh.pdf 410.533 KB  
cancer-bavarha.pdf 334.682 KB  
cancer-kaheshe_vazn.pdf 362.168 KB  
cancer-pishgiri.pdf 1.13 MB  

 

فایلهای عکس اول
cigar03.pdf 4.07 MB  
cigar04.pdf 1.8 MB  
Ruzeh[14-51-59-702].pdf 4.17 MB  
self_care_01.pdf 1.23 MB  
self_care_02.pdf 541.931 KB  
Self_Care_03.pdf 752.083 KB  
Self_Care_04.pdf 1.52 MB  
selfcare_assessment_179092.pdf 294.467 KB  
لیست فعالیتهای ستاد هفته سلامت شهرستان خمین.doc 87.552 KB