شهر سالم روستا سالم


گزارش عملکردهزارشهرهزارزندگی در هفته سلامت سال 1389
شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین
مقدمه :
هفته سلامت فرصت مغتنمی است تا ضمن بازنگری و نگاه مجدد به توانمندیها، دستاوردها و انتظارات موجود برای پاسخگویی منطقی و شایسته به مردم، عزممان را برای ارتقاء سلامت جامعه جزم کرده و با توانی مضاعف در قالب یک برنامه منسجم و کلان در مسیر تحقق سلامت مردم گام برداریم. شعار امسال هفته سلامت عبارت است از «شهرنشینی و سلامت » واهمیت روز جهانی بهداشت به خصوص اهمیت آن در شهر‌ها با توجه به گسترش شهرنشینی مورد تاکید قرارگرفته و تلاش می‌شود تا اهمیت این روز بعنوان یک اولویت در سیاستگذاری شهری به منظور حفظ سلامت شهر‌ها تا پایان سال 2010 حفظ شود. طرح هزار شهر هزار زندگی با هدف شرکت دادن 1000 شهر در سراسر دنیا در یک مجموعه از فعالیتها بمنظور دستیابی به سلامت در زمینه ذهنی، جسمی و محیطی و فراهم آوردن فرصتهای شغلی تجاری کوچک و بهبود کلی سلامتی شهرهای شرکت کننده و شهروندان آن است. شعار امسال هفته سلامت عبارت است از «شهرنشینی و سلامت » و با توجه به اینکه شهر خمین یکی از این هزار شهر می باشد، شبکه بهداشت درمان خمین تلاش نمود برنامه های هفته سلامت، فضا را برای رسیدن به این هدف و همکاری بین بخشی در این زمینه در شهرستان فراهم نماید.
 

  
The report of one thousand cities one thousand lives project performance.
In health week 1389
Khomein health network
Introduction:
Health week is a good chance that we can review the abilities, achievements and the expectations for reasonable replying to people. We can also be resolved to promote community health and pace in direct of people health with great power in the form of a huge program. This year the motto of health week is "urbanism and health". The importance of health world day especially it's importance in cities with regard to urbanism extension is emphasized and we try to preserve the importance of this day as a priority in urban policy making in order to health of cities to the end of 2010.
The goal of one thousand cities one thousand lives is that one thousand cities all over the world participate in some activities to access health in the ground of mental, physical and environmental and prepare small commercial work opportunities and improve the health of cities and citizens.
Because khomein is one of these one thousand cities, health network of khomein tried health week`s program to prepare the conditions for reaching this goal and intersectoral cooperation in this ground in county. The summary of actions has done in khomein health network on the occasion of health week 1389: 
 
The summary of actions has done in khomein health network on the occasion of health week 1389:
خلاصه اقدامات صورت گرفته در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین به مناسبت هفته سلامت سال 89 :  
1- به منظور برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها و پایش فعالیتهای هفته سلامت 11 جلسه درون بخشی و بین بخشی در این شبکه برگزار گردید.
1: To plan and harmonize the activities of health week and monitoring of actions 11 sessions were held.
2- شروع هفته با برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی در تاریخ 17/1/89 جهت پیگیری مصوبات کارگروه قبلی و جمع بندی برنامه های هفته سلامت و هزار شهر هزار زندگی سالم در شهرستان با حضور فرماندار شهرستان و روسای ادارات عضو در محل فرمانداری .
 
 
 
  2: The week began with holding the session of health and food security workgroup on 1389/01/17 for following approved previous plans and adding up the programs of health week and one thousand cities one thousand healthy lives in the city with the presence of governor and chief`s of member offices in governors office.
اقدامات روز 18/1/89
The actions on 1389/01/18
3-  دیدار پرسنل شبکه با امام جمعه محبوب و محترم شهرستان که در این دیدار اهداف و برنامه های هفته سلامت و عملکرد شبکه بهداشت و درمان در سال88 توسط آقای دکتر نظری ارائه و امام جمعه شهرستان نیز در این رابطه مطالبی را عنوان نمودند.
 
 


3: Head of health network meeting with honorable Friday prayer: in this meeting Dr. Nazari expressed the goals and the programs of Health week and the performance of health network in 1388 and Friday prayer expressed some sentences about this topic.

4- نواخته شدن زنگ سلامت در مدرسه راهنمایی نمونه دولتی فهیمه
 
 
4: Ringing the bell of health in Fahimeh guidance school.
5- برگزاری جلسه حوادث غیر مترقبه در فرمانداری
  
 
 
 
5: Holding a session about unexpected events in governor's office.
اقدامات روز 19/1/89
The actions on 1389/01/19
6- انجام معاینات و اندازه گیری فشار خون، BMI و ... با برپایی چادر هایی در سطح شهر
 
 
6: To physical examine and measurement of blood pressure, BMI and ect.
With putting up the tents in city.
7- عیادت از بیماران و بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان حضرت زینب (س) به اتفاق فرماندار، مسئولین ادارات و نماینده شهرستان
 
 
7: To visit the patients in Imam khomeini hospital and Hazrate Zeinad hospital with governor, chiefs of offices and deputy of the parliament.
8- برگزاری مسابقه شطرنج در محیط های تفریحی (پارک بوجه)
8: To hold chess race in recreational places (Bojeh Park)  The actions on 1389/01/20
 اقدامات روز 20/1/89
9- راهپیمایی،ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی همگانی همراه با اهداء جوایز و تشویق و تقدیر از افراد موفق در ترک دخانیات و رانندگان نمونه با مشارکت تربیت بدنی و سایر ادارات با شرکت حدود 1200 نفر