اعضاء کمیسیون دائمی

عضو کمیسیون دائمی دانشگاه (دکتر مسعود یاوری) [عضو کمیسیون دائمی دانشکده]

عضو کمیسیون دائمی دانشگاه (دکترفرهاد فراهانی) [عضو کمیسیون دائمی دانشکده]

عضو کمیسیون دائمی دانشگاه (دکتر سید محمد  جمالیان) [رئیس کمیسیون دائمی دانشکده]

دبیر کمیسیون دائمی دانشگاه (مهندس رضا  ابرهیمی) [دبیر کمیسیون دائمی دانشکده]