اعضاء هیات امنا

عضو هیأت امناء دانشگاه (مهندس سید علی  آقازاده) [عضو هیات امنا دانشکده]

عضو هیأت امناء دانشگاه (مهندس محمد حسین مقیمی) [عضو هیات امنا دانشکده]

عضو هیأت امناء دانشگاه (رقیه یادگاری) [عضو هیات امنا دانشکده]

عضو هیأت امناء دانشگاه (دکتر مسعود یاوری) [عضو هیات امنا دانشکده]

عضو هیأت امناء دانشگاه (دکتر فتح اله حقیقی) [عضو هیات امنا دانشکده]

عضو هیأت امناء دانشگاه (دکترحسن طاهراحمدی) [عضو هیات امنا دانشکده]

عضو هیأت امناء دانشگاه (دکترمحسن دالوندی) [عضو هیات امنا دانشکده]

عضو هیأت امناء دانشگاه (دکترفرهاد فراهانی) [عضو هیات امنا دانشکده]

عضو هیأت امناء دانشگاه (دکتر سید محمد  جمالیان) [دبیر هیات امناء دانشگاه]

رئیس دانشگاه (دکتر مجتبی دیده دار) [رئیس دانشکده]