ارتباط با دانشکده

 خمین . خیابان آزادی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین 

نمابر:   46223430 - 086 

تلفن :   46224142 - 086

آدرس ایمیل : info@khomeinums.ac.ir

لیست واحدها و شماره تلفن های ستاد و معاونت های دانشکده علوم پزشکی خمین 

دفتر ریاست 46224142 - 086
معاونت توسعه 46229231 - 086
بازرسی 46229344 - 086
حراست 46223330 - 086
منابع انسانی 46229254 - 086
کارگزینی 46229016 - 086
کارگزینی 46222993 - 086
رفاه و پشتیبانی 46229288 - 086
IT 46229248 - 086
بودجه و تشکیلات 46223742 - 086
توسعه و تحول 46229347 - 086
هیات امنا 46223741 - 086
کارپردازی 46229248 - 086
دبیرخانه 46223910 - 086
مدیریت امور مالی 46227055 - 086
حسابداری 46231065 - 086
آزمایشگاه مرکزی 46222530 - 086
معاونت غذا و دارو 46222954 - 086
دفتر معاونت بهداشتی 46222624 - 086
معاونت بهداشتی 46223613 - 086
معاونت درمان 46225034 - 086
بیمارستان امام خمینی(ره) 46332211 - 086
حراست بیمارستان امام خمینی(ره) 46332230 - 086
معاونت آموزش و تحقیقات 46221534-37 - 086