اخبار

تشکیل جلسه کاهش تصدی گری مورخ 98/02/22
چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تشکیل کمیته آموزش و توانمند سازی مورخ...
چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تدوین برنامه استراتژیک مورخ 98/02/11
یک‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
جلسه آموزشی مهندسی مشاغل مورخ98/02/08
چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸