دوره آموزشی مدیریت راهبردی امنیت سایبری در سازمان ها و صنایع

دوره آموزشی مدیریت راهبردی امنیت سایبری در سازمان ها و صنایع

دوره آموزشی مدیریت راهبردی امنیت سایبری در سازمان ها و صنایع

دوره آموزشی مدیریت راهبردی امنیت سایبری در سازمان ها و صنایع

دانشگاه تهاران

۱۲ تیر ماه ۹۷

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید :