حضور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشکده علوم پزشکی خمین در مراسم یوم الله 13 آبان

حضور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشکده علوم پزشکی خمین در مراسم یوم الله 13 آبان

حضور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشکده علوم پزشکی خمین در مراسم یوم الله 13 آبان

مراسم راهپیمایی یوم الله سیزده آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی همزمان با سراسر کشور با حضور جمعی از دانشجویان، کارکنان، و استاید دانشکده علوم پزشکی خمین از مقابل درب مجتمع آموزشی زینب کبری (س) تا محل تجمع راهپیمایی  واقع در میدان پانزده خرداد برگزار گردید.مرگ بر آمریکا، مرگ  بر اسرائیل و هیهات منا الذله از شعارهای محوری در مراسم امسال بود.