جلسه ستاد فعالیت های جهادی معاونت آموزشی

جلسه ستاد فعالیت های جهادی معاونت آموزشی

جلسه ستاد فعالیت های جهادی معاونت آموزشی

در این جلسه که با حضور دکتر جواهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین ، رئیس هیئت مدیره خیریه مهر آفرینان آفتاب ،مدیر عامل موسسه خیریه،نماینده معاونت اجتماعی،نماینده معاونت بهداشتی و مدیر دانشجویی فرهنگی و اعضای کانون فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار گردید،به بحث و بررسی خدمات درمانی و بهداشتی تیم اعزامی فعالیتهای جهادی که از تهران جهت ارائه خدمات به مناطق کمتر توسعه یافته و نیازمند که در آینده به خمین خواهند آمد پرداختند.همچنین دراین جلسه دکتر جواهری ضمن تشریح تمهیدات لازم جهت تدارک و پشتیبانی از اردوی جهادی پیش رو ، پیگیری خدمات آموزشی و درمانی،خدمات دندانپزشکی را در شهر و روستا از موارد بسیار ضروری دانست.