بررسی مسائل حوزه دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین

بررسی مسائل حوزه دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین

بررسی مسائل حوزه دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین

در این جلسه  دکتر هاشم ورزی مدیر برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت مهم ترین اصل در پیشرفت فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها را، بها دادن به دانشجویان و برقراری ارتباط دوستانه و صمیمانه بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی و پرسنل دانست.دکتر هاشم ورزی یکی از عوامل بالا بردن انگیزه در دانشجویان را انجام باز ی های فکری در محیط دانشگاه دانست و افزود؛ انجام چنین بازی های به ظاهر ساده ای موجب نشاط و سلامت جسمی و روحی در آنان می شود.دراین جلسه سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین،مدیریت دانشجویی فرهنگی و کارشناسان حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین حضور داشتند.