اساس نامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 

ریاست کمیته: آقای کاظم غفاری

برگزاری کمیته مشورت دانشجویی

تاریخ برگزاری:15/12/1396

با حضور مسئول کمیته :جناب اقای دکتر آبسالان و نمایندگان دانشجویان