مسئول : خانم مهدیه عزیزی

مربی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی