آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی

 برنامه واحد توانمند سازی اساتید

 فرآیند کارگاه های توانمندسازی 

کارگاه های برگزار شده واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی

 

 

1- کارگاه مؤلفه های مؤثر بر سلامت اجتماعی       تاریخ برگزاری: 1396/11/08

2- کارگاه روش های نوین در تدریس (مقدماتی)      تاریخ برگزاری: 1396/11/25

3-کارگاه EBM                                              تاریخ برگزاری: 1396/12/26

4-کارگاه دو ورزه روش تحقیق                                                        تاریخ برگزاری: 1397/04/12

5-کارگاه یک روزه رفرنس نویسی (End Note)                        تاریخ برگزاری: 1397/04/31

6-کارگاه یک روزه مهارت های ارتباطی و ایجاد انگیزش در اعضای هیئت علمی مورخ 18 شهریور ماه 1397.