برگزاری کارگاه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد توسط جناب اقای دکتر جواهری 

مورخ 1396/12/26