اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو در دانشکده علوم پزشکی تبریز

مرداد ماه 1397 برگزار گردید.