پایگاه های اورژانس تحت پوشش

کد شهری 7013 امام علی (ع) - خمین - میدان مدرس - بلوار پاسداران

کد جاده ای 7023 امام حسن (ع) - روستای شهابیه

کد جاده ای 7033 امام حسین (ع) - روستای دربند