معرفی کارشناس

خانم مهدیه مهاجری

 

کارشناس پرستاری

 

محل استقرار : ساختمان معاونت درمان