معرفی کارشناسان

آقای حسین شکری

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

محل استقرار : ساختمان معاونت درمان

معرفی کارشناسان

خانم سحر منوچهری

 

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی

 

محل استقرار : ساختمان معاونت درمان