معرفی رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی

آقای محمد تیرانی

 

کارشناس پرستاری

 

محل استقرار : ساختمان معاونت درمان