معرفی رئیس اداره حوادث و فوریتهای پزشکی

آقای علی صفدری

 

کارشناس پرستاری

 

محل استقرار : ساختمان معاونت درمان