شرح وظایف

۱-نظارت براجرای صحیح تعرفه های خدمات درمانی  طبق دستورالعمل وزارت بهداشت ودرمان

 ۲- کنترل  صورت حساب واریزی سازمان های بیمه ومقایسه با صورتحساب های  بانکی، واحدها ی تابعه ،ودرصورت تاخیر در پرداخت از سوی سازمان های بیمه وپیگیری لازم تا حصول نتیجه

 ۳- نظارت برثبت وارسال آمار بیمارستان ها به تفکیک مصدومین  ترافیکی ،بیماران  نیازمند و صعب العلاج بیمارستانها وپیگیری تا دریافت  اعتبار مربوطه

 ۴- نظارت وپیگیری برتهیه اسناد ارسالی به سازمان های  بیمه سلامت،نیروهای مسلح، تامین اجتماعی ،کمیته امداد و سایر سازمانهای طرف قرارداد ( اعم از بانکها ، بیمه ایران ، بیمه دانا،بهداری، زندانها و .... )

۵- پیگیری مطالبات و کسورات از سازمانهای طرف قراردادو تشکلیل جلسات درون سازمانی  با همکاری همکاران مراکز

۶- مراجعه  منظم  ومکرر به سازمان های بیمه وپیگیری ودریافت دستورالعمل سازمان های بیمه وانتقال به مدیران اجرایی در بخش درمان 

۷- پیگیـری  وهمکاری  مناسب با نمایندگان سازمان های  بیمه  وبرگزاری جلسات برون سازمانی  با حضور نمایندگان سازمانهای طرف قرارداد جهت بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای