شرح وظایف

1-بررسی ، نظارت بر عملکرد مراکز درمانی وآموزشی

۲-بررسی ، نظارت بر عملکرد بیمارستانهای دولتی و خصوصی

۳-بررسی ، نظارت بر عملکرد مراکز درمان سوء مصرف مواد

۴-بررسی ، نظارت بر عملکرد درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی

۵-بررسی ، نظارت بر عملکرد دفاتر و موسسات(فیزیوتراپی- تغذیه – شنوایی سنجی – بینایی سنجی- ارتوپدی فنی-ساخت و فروش عینک و..

۶-بررسی ، نظارت بر عملکرد مراکز پرتو پزشکی(تصویربرداری- ماموگرافی – سونوگرافی و ...)

۷-بررسی ، نظارت بر عملکرد مطب های دکتری عمومی و متخصصان

۸-بررسی ، نظارت بر عملکرد مطب های دکتر دندانپزشکی عمومی و متخصصان

۹-بررسی ، نظارت بر عملکرد لابراتورهای پروتز دندانی

۱۰-بررسی شکوائیه های دریافتی از دفتر شکایات معاونت-دفتر شکایات دانشگاه - وزارت بهداشت- دادسرای جرایم پزشکی

۱۱-بررسی مستندات فوتی های مراکز تحت پوشش و سپس تحویل دفترچه های گواهی فوت

۱۲-برگزاری کمیسیون ماده ۳۹

۱۳-اعلام و مکاتبات موارد تخلف با سازمان نظام پزشکی ، وزارت بهداشت، دادسرای جرایم پزشکی ،سازمان تعزیرات حکومتی

 اعتبار بخشی:
-۱ برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه 
-۲ 
نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات
-۳ ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی موسسات درمانی وزارت متبوع بمنظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه
-۴ رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها از سوی ارگانهای مختلف
-۵ برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و موسسات درمانی به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی
-۶ نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر ارزشیابی وزارت متبوع 
-۷ 
تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق 
-۸ 
برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی 
برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی
-۱۰  تحقیق و بررسی ،  ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارسشرح وظایف کارشناس صدور پروانه ها

 صدور پروانه :

۱- صدورموافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی
۲-صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی
۳-پذیرش در خواست تاسیس موسسات پزشکی وپیراپزشکی
۴- صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی
۵- تمدید پروانه های تاسیس ومسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی
۶- صدور مجوز فعالیت دفاتر کار شامل: کمک دندانپزشکان تجربی- لابراتوار پروتزهای دندانی
۷- پذیرش در خواست موسسات پزشکی وپیراپزشکی در خصوص موارد ذیل:
الف) تغییر مسئول فنی

ب) تغییر نام موسسه

ج) تغییر مکان موسسه

د) تغییر ساعات فعالیت موسسه

ه) افزایش یاکاهش تعداد موسسین وماهیت آنان

و) افزایش واحد درمانی سرپایی دردرمانگاهها

ز) افزایش بخش ویا تخت بستری در بیمارستانها

۸- برگزاری کمیسیون قانونی ماده ۲۰ جهت بررسی واتخاذ تصمیم
۹- تمدیداعتبار موافقت اصولی مراکز وموسسات در حال تاسیس