شرح وظایف

-1 نظارت برعملکرد مسئولین پایگاهها و پایش آنها

-۲ نظارت بر تعداد ماموریتهای انجام شده توسط آمبولانسهای منطقه درخارج از محدوده منطقه عملیاتی باذکر علت

-۳ نظارت برنحوه تکمیل فرمهای ماموریت مناطق

نظارت بروضعیت فنی کلیه آمبولانسها اعم ازآلارم،چراغ گردان ،راهنما،چراغ های جلو وداخل کابین،آمپربنزین وهماهنگی با مسئول نقلیه جهت رفع نقایص و اعلام گزارش

۵-نظارت دقیق برنحوه تکمیل دفاترپایگاهها .اپراتوری.تهیه وارسال گزارش روزانه  EOCبه رئیس مرکز.ونیز گزارش EMS به EOC استان

۶-نظارت برفرایندتکمیل دفتر ثبت گزارشات روزانه پایگاهها .همچنین فرم پذیرش

۷-کنترل کیلومترهای طی شده وتناسب آن با ماموریت های انجام شده مناطق ودر صورت برخورد باموارد خاص اعلام گزارش به رئیس مرکز

کنترل ونظارت برداروها وتجهیزات مصرفی پایگاهاوثبت مواردجایگزین .درمواقع خاص هماهنگی با مسئول امور دارویی و تجهیزات

کنترل ونظارت آمارهای اعلام شده ازسوی پایگاهها به تفکیک موارد وقوع: لغوماموریت- انتقال قبل از رسیدن-درمان سرپایی و عدم انتقال بیمار به مرکز درمانی

همچنین انالیز موارد فوق ودر صورت برخورد باموارد خاص اعلام گزارش به رئیس مرکز - نیازبه انتقال بیمار به مرکزدرمانی

۱۰-تهیه گزارش جامع سالیانه ازوضعیت عمومی پایگاهها و عملکرد های منفی و مثبت پرسنل عملیاتی

۱۱-پیگیری ورسیدگی به کلیه موارد گزارشات وشکایات مسئولین مناطق ازکارکنان پایگاهها ویا بالعکس وارسال گزارش به رئیس مرکز

۱۲-استخراج آمارهای موردلزوم در شرایط ویژه)اوار-خودکشی-سیل-زلزله-گازگرفتگی و....)

۱۳-آنالیزدقیق اطلاعات موردلزوم حتی بازگشت کدهای منطقه ازماموریت وکنترل برگ ماموریت های مناطق

۱۴-آنالیز موارد CPR   به تفکیک شیفت و کد و تکنسین و اعلام گزارش به رئیس مرکز

-۱۵آنالیز آمارهای اعزام به تصادف وثبت نتیجه آن به تفکیک کد و تکنسین وشیفت ودر صورت برخورد باموارد خاص اعلام گزارش به رئیس مرکز

۱۶-آشناکردن نیروهای جدید با منطقه ماموریت ،تجهیزات،شرح وظایف ومسئولیتهای اورژانس وکارکنان

-۱۷اعلام مواردتصادف آمبولانس ها به مرکز و اعلام گزارش به رئیس مرکز

-۱۸ دریافت اقلام دارویی وغیردارویی ازاداره مربوطه وتوزیع آن در شرایط ویژه در پایگاهها

-۱۹ پیگیری فرایند تعمیر و فعالیت مجدد آمبولانس ها با هماهنگی مسئول نقلیه و اعلام گزارش به رئیس مرکز

۲۰-درصورت لزوم  برآوردن  نیروی انسانی موردنیاز مناطق ه،جابجایی،و تنظیم برنامه شیفت مسئولین پایگاهها ودعوت به اضافه کار در شرایط خاص

۲۱-ثبت وانجام اقدامات لازم جهت تعمیرو خرابی آمبولانس ها به همراه علت و نتیجه به تفکیک تکنسین ,شیفت و پایگاه