گزارش تصویری بازدید دکتر دیده دار سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین از معاونت های درمان و آموزش

گزارش تصویری بازدید دکتر دیده دار سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین از معاونت های درمان و آموزش

گزارش تصویری بازدید دکتر دیده دار سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین از معاونت های درمان و آموزش

دکتر دیده دار سرپرست دانشکده علوم پشکی خمین با حضور در معاونت های درمان و آموزش دانشکده ضمن بازدید با کارکنان و اعضای هیات علمی دیدار و گفتگو کرد.

 

آدرس کوتاه :