گزارش تصویری از حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اورژانس کشور

گزارش تصویری از حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اورژانس کشور

گزارش تصویری از حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اورژانس کشور
آدرس کوتاه :