کنگره بین المللی "سلامت برای صلح"

کنگره بین المللی "سلامت برای صلح"

کنگره بین المللی

کنگره بین المللی سلامت برای صلح توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، یونسکو و سایر سازمان های بین المللی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و موسسات علمی، تشکل های مردم نهاد و ... در تاریخ 23 تا 25 آبان ماه 1397 مصادف با 14 تا 16 نوامبر 2018در شیراز برگزار خواهد شد.

محورهای کنگره

 

شبکه سازی سازمان های غیر دولتی برای صلح از طریق سلامت 


همکاری بین المللی سازمان های سلامت محور برای صلح 


نقش دولت ها و نظام های ملی سلامت در ایجاد صلح 


ارزش های انسانی ، اخلاق پزشکی و صلح گستری 


نقش متخصصان سلامت در صلح  گستری


آموزش پزشکی و صلح گستری 


سلامت برای صلح در خاورمیانه 

 

جهت کسب اطلاع و ثبت نام کلیک کنید :

http://healthpeace.sums.ac.ir/fa/

آدرس کوتاه :