همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت تحکیم خانواده
همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

اولین همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت تحکیم خانواده

زمان : 14 و 15 اسفند ماه 1397

مکان : دانشگاه پیام نور اراک

 

آدرس کوتاه :