موفقیت دانشکده علوم پزشکی خمین در 6 شاخص تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان مرکزی

موفقیت دانشکده علوم پزشکی خمین در 6 شاخص تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان مرکزی

موفقیت دانشکده علوم پزشکی خمین در 6 شاخص تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان مرکزی
موفقیت دانشکده علوم پزشکی خمین در 6 شاخص تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان مرکزی

رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین از کسب رتبه برتر این دانشکده در 6 شاخص تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان مرکزی در سال 98 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر مجتبی دیده دار هدف از این تحلیل را نظارت و پیگیری اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و بهره وری کاری عنوان کرد.

وی افزود: دانشکده علوم پزشکی خمین توانست در تحلیل شاخص اصلاح نظام مجوزدهی کشور که در امر کسب و کار مورد ارزیابی قرار می گیرد جز دستگاه موفق استان مرکزی باشد.

رئیس دانشکده علم پزشکی خمین با اشاره به کسب رتبه عالی و خوب در شاخص ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی این دانشکده گفت: بازنگری تشکیلات و  استخدام نیروی جدید، مهمترین موارد در بررسی این شاخص می باشد.

دکتر دیده دار یکی دیگر از موفقیت های این دانشکده در تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان مرکزی در سال 98 را توسعه زیر ساخت دولت الکترونیکی عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات فضاهای اداری در سامانه اموال دستگاه های اجرایی هم از دیگر عملکردهای خوب دانشکده علوم پزشکی خمین بود است.

وی در پایان ضمن تقدیر از عملکرد خوب معاونین و مدیران در کسب عناوین برتر گفت: کسب رتبه عالی و خوب در شاخص تناسب شغل و شاغل که مرتبط به رعایت مدرک تحصیلی و پست های سازمانی می باشد و کسب رتبه عالی دیگر در شاخص ارزشیابی عملکرد کارکنان، از دیگر موفقیت های دانشکده علوم پزشکی خمین در تحلیل عملکرد دستگاه های اجرایی استان مرکزی در سال 98 می باشد.

 

آدرس کوتاه :