منشور ایستادگی و خدمت صادقانه

منشور ایستادگی و خدمت صادقانه

منشور ایستادگی و خدمت صادقانه

منشور ایستادگی و خدمت صادقانه

بیانات ریاست محترم جمهوری در دومین نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید

 

آدرس کوتاه :