ملاقات مردمی ریاست دانشکده

ملاقات مردمی ریاست دانشکده

ملاقات مردمی ریاست دانشکده علوم پزشکی خمین
ملاقات مردمی ریاست دانشکده

در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب و مطلوب بهداشتی و درمانی به شهروندان زمان ملاقات عمومی با ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان خمین به شرح زیر می باشد:

 

روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 10 الی 12

 

شماره تماس جهت هماهنگی : 46224142

 

آدرس کوتاه :