فراخوان پژوهشگر برتر

فراخوان پژوهشگر برتر

فراخوان پژوهشگر برتر
فراخوان پژوهشگر برتر

فراخوان پژوهشگر برتر

معاونت آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خمین  در نظر دارد به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و جهت ترغیب و تشویق محققین دانشکده، پژوهشگران برتر را در حوزه دانشجویی، اعضاء هیأت علمی، پرسنل و کارشناسان در هفته پژوهش معرفی نماید.

 بدینوسیله از کلیه پژوهشگران دانشکده، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 16 / 09 / 1397 فرم های مربوطه را تکمیل نموده و به همراه مستندات (فایل پیوست) به واحد مدیریت پژوهش دانشکده(دبیر پژوهش) تحویل دهند.

فرم ثبت نام

آدرس کوتاه :