سامانه دادور

سامانه دادور

سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
سامانه دادور

سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

آدرس اینترنتی سامانه :

http://www.bemcenter.ir/

آدرس کوتاه :