دومین همایش بین المللی فراورده های حلال

دومین همایش بین المللی فراورده های حلال

دومین همایش بین المللی فراورده های حلال

دومین همایش بین المللی فراورده های حلال

24 و 23 آبان ماه 1397 - تبریز

ثبت نام از طریق پایگاه اطلاعاتی :

 http://halaltabriz2018.com

آدرس کوتاه :