دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان جانباز و معلول

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان جانباز و معلول - 21 آبان

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان جانباز و معلول
دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقایان)
زمان: آبان ماه سال ۹۷ از تاریخ ۹۷/۰۸/۲۱ 
 
مکان : فرح آباد ساری
آدرس کوتاه :