دوره های معتبر بین المللی

دوره های معتبر بین المللی

دوره های معتبر بین المللی
دوره های معتبر بین المللی

برگزاری دوره‌های معتبر آنلاین بین‌المللی
با همکاری شرکت City & Guilds انگلستان و دانشگاه علوم پزشکی مجازی

لینک زیر را کلیک نمایید

 

http://vums.ac.ir/Default.aspx?NSID=1&SSLID=1&NID=7147

 

آدرس کوتاه :