دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل هوشمند در بحران های فراگیر
دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

 

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل هوشمند در بحران های فراگیر 

 

زمان : 8-7 بهمن ماه 1399

 

مهلت ارسال مقالات تا 4 بهمن ماه 99 تمدید شد.

آدرس کوتاه :