جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه ی آموزشی

جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه ی آموزشی

اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه ی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه ی آموزشی

معرفی جشنواره

جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه ی آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور شناسایی، تقدیر و حمایت از ایده­ های نوآورانه آموزشی دانشجویان، و همچنین ایجاد فضای شور و نشاط و رقابت سالم در جهت افزایش مشارکت دانشجویان در حیطه توسعه و نوآوری آموزش برگزار می گردد. بدنبال آغاز به کار رسمی کمیته دانشجویی توسعه آموزش وزارت در پاییز سال 1397، این کمیته پیشنهاد خود را مبنی بر برگزاری این جشنواره به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت و کمیته علمی بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی اعلام کرد و پس از بررسی­های صورت گرفته مقرر شد اولین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار گردد.
 

محورهای جشنواره

  • برنامه ریزی درسی
  • یادگیری یاددهی
  • ارزشیابی آموزشی
  • مشاوره و حمایت دانشجویی
  • آموزش مجازی
  • مدیریت و رهبری آموزشی
  • سایر موضوعات مرتبط با آموزش علوم پزشکی

 

مهلت ارسال ایده ها : 15 اسفند ماه 1397

 

زمان برگزاری : 11 لغایت 13 اردیبهشت 98

 

 

آدرس کوتاه :