تغییر زمان برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

تغییر زمان برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی - 16-15 شهریور

تغییر زمان برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

تغییر زمان برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی سال 97

(بورد تخصصی دوره ۶۵ و فوق تخصصی دوره ٣٢ )

http://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=30631&type=application/pdf

آدرس کوتاه :