برگشت ساعت کاری به روال قبل

برگشت ساعت کاری به روال قبل

برگشت ساعت کاری به روال قبل

احتراما" با عنایت به نامه شماره 44435 مورخ 97/5/17 استاندار محترم استان مرکزی ضمن قدردانی از همکاری واحد های محترم به اطلاع می رساند ساعت کاری کلیه واحد های ستادی و تابعه از روز شنبه مورخ 97/5/20 به ساعت کاری قبل از بخشنامه برمی گردد.

 

 

 

 

"روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین"

آدرس کوتاه :