برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کاردان فوریت های پزشکی

برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کاردان فوریت های پزشکی

برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کاردان فوریت های پزشکی

با توجه به اتمام فرایند بررسی مدارک در  رشته شغلی کاردان فوریت های پزشکی به آگاهی می رساند:

مصاحبه تخصصی رشته شغلی فوق شنبه مورخ 19/11/98 راس ساعت 9 صبح در شهرستان ساوه _ انتهای خیابان طالقانی _  میدان ولایت _ بلوار شهید پورزندی _ ضلع شرقی دریاچه تفریحی _ سالن ورزشی امام علی (ع) انجام خواهد شد..

بنابراین ضروری است افراد ذکر  شده در ذیل با در دست داشتن کارت شناسای معتبرشامل  (کارت ملی ، کارت بیمه ورزشی) و کفش و لباس ورزشی در زمان مذکور مراجعه نمایند.

بدیهی است عدم مراجعه در زمان فوق به منزله انصراف تلقی گردیده و اولویت متقاضی کان لم یکن محسوب و سایر متقاضیان واجد شرایط جایگزین می گردند.

1_محمد مدنی

2_ محمد بیات

3_سعید سرلک

4_مهدی ابراهیمی

آدرس کوتاه :