انتصابات جدید در دانشکده علوم پزشکی خمین

انتصابات جدید در دانشکده علوم پزشکی خمین

انتصابات جدید در دانشکده علوم پزشکی خمین

رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین، طی احکامی جدا گانه سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت، سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) و سرپرست مدیریت دانشجویی فرهنگی این دانشکده را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر مجتبی دیده دار در این احکام، دکتر ابوذر صباغی را به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت خمین منصوب و از زحمات دکتر محمدعلی عروجی تقدیر کرد.

همچنین رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین، دکتر محسن نظری را به عنوان سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) خمین منصوب کرد.

در ادامه دکتر دیده دار در حکمی دیگر بهنام عابدی را به عنوان سرپرست مدیریت دانشجویی فرهنگی منصوب و از زحمات چند ساله دکتر مرتضی بخشش تقدیر کرد.

 

آدرس کوتاه :