انتخابات نظام پرستاری

انتخابات نظام پرستاری

پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری
انتخابات نظام پرستاری

اسامی نامزدهای انتخابات هیئت مدیره  سازمان نظام پرستاری

                    

آقای سیدهاشم بهشتی

خانم پروانه جوادی

آقای عباسعلی خسروی

آقای رضا دالایی

آقای مجید رضایی 

خانم فاطمه رنجبر

خانم طیبه سرلک

آقای حسین شکری

آقای فرهاد صفر تیرانی

خانم مینا عسگری

خانم مریم فرجی

آقای مهدی کریمی

خانم اعظم گرامی

خانم فاطمه مرادی فرد

خانم فاطمه مشایخی

خانم آزاده مهرابی

آقای سید ابوالفضل میر معصومی

آقای علی هاشمی

 

آدرس کوتاه :