آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرستان خمین

آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرستان خمین

آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرستان خمین
آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرستان خمین

 

آدرس کوتاه :