آغاز ثبت نام صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری( پرستاری،هوشبری و اتاق عمل)

آغاز ثبت نام صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری( پرستاری،هوشبری و اتاق عمل)

آغاز ثبت نام صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری( پرستاری،هوشبری و اتاق عمل)

آغاز ثبت نام صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری( پرستاری،هوشبری و اتاق عمل)

فراخوان و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دومین آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران و گروه های وابسته به مراکز تابعه و تحت پوشش

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای گره پرستاری

آدرس کوتاه :