آغاز ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته

آغاز ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته

آغاز ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته
آغاز ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته

طرح ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته

 

 

ذینفعان  :

تمامی اعضاء گروه پرستاری اعم از کاردان/کارشناس/ کارشناس ارشد/ دکتری رشته های پرستاری، اتاق عمل، بیهوشی و فوریت های پزشکی و همچنین بهیاران و کمک پرستاران/ کمک بهیاران شاغل و غیر شاغل در مراکز تحت پوشش آن دانشگاه/ دانشکده اعم از دولتی و غیر دولتی 

مهلت ثبت نام :

از تاریخ 97/9/1 تا پایان 97/10/30 به مدت دو ماه

 تا پایان بهمن ماه تمدید شد

 

آدرس کوتاه :