اسامی پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت رشته کاردانی فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی خمین

اسامی پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت رشته کاردانی فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی خمین

اسامی پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت رشته کاردانی فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی خمین
اسامی پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت رشته کاردانی فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی خمین

 

 

 

 

جهت مشاهده نتایج کلیک نمایید

 

 

بدینوسیله از پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت رشته فوریت های پزشکی شرکت توانخواهان اراک دعوت می شود که به منظور انجام مصاحبه علمی و تخصصی ساعت 8/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/06/27 در محل سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خمین واقع در جاده الیگودرز حضور به هم رسانند ، لازم به ذکر است همراه داشتن کفش و لباس ورزشی و تهیه کارت بیمه ورزشی معتبر برای کلیه شرکت کننده گان در مصاحبه الزامیست.

آدرس کوتاه :