اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت از افراد دارای حد نصاب آزمون استخدامی نیروهای پیمانی

اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت از افراد دارای حد نصاب آزمون استخدامی نیروهای پیمانی

اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت از افراد دارای حد نصاب آزمون استخدامی نیروهای پیمانی

 

 

 

آدرس کوتاه :